Test B2


1. Svetlosni saobraćajni znak - treptuće žuto svetlo koji daje semafor ima značenje:
2. Policijski službenik propisan znak kojim se naređuje ubrzanje kretanja:
3. Znak koji daje policijski službenik prikazan na slici, kada se nalazi na kolovozu, označava:
4. Svetlosni saobraćajni znak prikazan na slici ima značenje:
5. Razdelna udvojena kombinovana linija, prikazana na slici,daje mogućnost prelaska preko linije:
6. Boja linije za odvajanje saobraćajnih traka za kretanje vozila javnog prevoza putnika je:
7. Dopunske table koje sadrže poruke u obliku simbola, kao u situaciji na slici:
8. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
9. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
10. Znak izričite naredbe se postavlja:
11. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
12. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
13. Svetlosne oznake na putu van naseljenih mesta označavaju:
14. U situaciji prikazanoj na slici preticanje:
15. Tramvaj koji se kreće po šinama postavljenim na sredini kolovoza sme da se pretiče:
16. Kada policijsko vozilo sa prvenstvom prolaza daje istovremeno i svetlosni znak upozorenja (uzastopno ili naizmenično uključivanje dugih svetala), vozač vozila koje se kreće neposredno ispred policijskog vozila koje daje te znake mora:
17. U situaciji prikazanoj na slici:
18. Vozač koji želi da prođe raskrsnicu, na kojoj ima prvenstvo prolaza:
19. U situaciji prikazanoj na slici:
20. Vozač vozila koji skreće ulevo dužan je da skretanje izvrši:
21. U situaciji prikazanoj na slici vozač crvenog vozila:
22. U slučaju kada se značenje saobraćajnih znakova razlikuje od značenja oznaka na kolovozu i trotoaru vozač je dužan da postupi po:
23. Vase postupanje u situaciji prikazanoj na slici predstavlja:
24. U situaciji prikazanoj na slici:
25. Vozač koji zaustavlja ili parkira vozilo na javnom putu na kome se saobraćaj odvija u oba smera, dužan je da ga zaustavi, odnosno parkira neposredno uz:
26. U situaciji prikazanoj na slici, nakon saobraćajnog znaka, morate se kretati brzinom koja nije veća:
27. Vozač putničkog vozila prikazanog na slici dužan je da se kreće brzinom koja nije veća od:
28. Vozač je dužan da brzinu kretanja vozila prilagodi tako da: (2 odgovora)
29. U situaciji prikazanoj na slici:
30. Vozač ne sme vozilom da vrši preticanje ili obilaženje: (2 odgovora)
31. U situaciji prikazanoj na slici vozaču vozila označenog sa brojem 1:
32. Vozač motornog vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kg, kada upravlja vozilom u saobraćaju na putu:
33. Iz saobraćaja će biti isključeno vozilo: (2 odgovora)
34. Da li teret na vozilu može biti smešten i obezbeđen tako da može ispasti, rasipati se ili vući se po putu ?
35. Vozač vozila kojim se prevoze opasne materije, odnosno vrši vanredni prevoz, kada upravlja vozilom u saobraćaju na putu:
36. Svetlosni snop kratkog svetla motornih vozila, osim traktora, mora da osvetli:
37. Označena udaljenost između vozila prikazana na slici je:
38. Vlasnik, odnosno korisnik vozila dužan je da prijavi promenu bilo kog podatka koji se upisuje u saobraćajnu dozvolu u roku od:
39. Vozač kome je izdata probna vozačka dozvola ne upravlja vozilom savesno i na propisan način ako ima:
40. Biciklistička traka je na slici označena brojem:
41. Kada upravlja vozilom koje je označeno registarskim tablicama za privremeno označavanje, vozač:
42. Vozač koji je učestvovao u saobraćajnoj nezgodi u kojoj je neko lice zadobilo telesne povrede, ili je poginulo, ili je nastala velika materijalna šteta dužan je da:
×