Test B5


1. Svetlosni saobraćajni znak prikazan na slici, ima značenje:
2. Znako koji daje policijski službenik prikazan na slici označava:
3. Svetlsoni znak - dva treptuća ili rotaciona svetla plave boje na vozilu sa prvenstvom prolaza koje stoji na kolovozu, znači obavezu za vozače da: (3 odgovora)
4. U situaciji prikazanoj na slici iz saobraćajne trake nemenjene za kretanje pravo i skretanje ulevo svetlosnim saobraćajnim znakom:
5. U situaciji prikazanoj na slici:
6. Saobraćajni znak koji označava blizinu raskrsnice na kojoj vozač mora da ustupi prvenstvo prolaza vozilima koja se kreću po putu ne koji on nailazi,je:
7. Dopusnka tabla prikazana na slici, postavljena uz saobraćajni znak, označava:
8. Saobraćajni znak prikazan na slici označava:
9. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
10. Oznaka na kolovozu prikazana na slici ("Polja za usmeravanje saobraćaja") označava:
11. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
12. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
13. Saobraćajni znakovi se izvode tako da se sadržaj njihovih poruka:
14. Vozač ne sme vozilom da vrši preticanje ili obilaženje vozila: (2 odgovora)
15. U situaciji prikazanoj na slici, vozač se na autoput uključuje na propisan način putanjom označenom brojem:
16. Preticanje vozač sme da vrši samo: (2 odgovora)
17. U situaciji prikazanoj na slici, propisno je parkirano vozilo označeno brojem:
18. Vozač putničkog vozila prikazanog na slici, dužan je da se kreće brzinom koja nije veća od:
19. Na autoputu van naselja, nje dozvoljeno kretanje brzinom većom od:
20. U situaciji prikazanoj na slici dužni ste da se krećete brzinom: (2 odgovora)
21. U situaciji prikazanoj na slici, na autoputu:
22. U situaciji prikazanoj na slici preticanje na propisan način vrši vozač vozila označenog brojem:
23. Uređaji za davanje posebnih zvučnih i svetlosnih znakova vozila pod pratnjom mogu se upotrebljavati samo:
24. Vozač kojem je dozvoljen prolaz prema svetlosnom saobraćajnom znaku, pri nailasku na pešački prelaz preko koga prelazi pešak:
25. U situaciji prikazanoj na slici dužni ste da:
26. U situaciji prikazanoj na slici, vozilu za auto taksi prevoz putnika koje se sa parking mesta uključuje u saobraćaj:
27. Na putu na kome postoje najmanje dve saobraćajne trake namenjene za saobraćaj vozila u istom smeru, na kome su kolone vozila, brže kretanje vozila u jednoj traci od kretanja vozila u drugoj traci:
28. U situaciji prikazanoj na slici:
29. U situaciji prikazanoj na slici skretanje ulevo je dozvoljeno iz saobraćajne trake označene brojem:
30. Nakon uveravanja da sme da otpočne željenu radnju vozač:
31. U slučaju kada se značenje svetlosnog saobraćajnog znaka razlikuje od značenja saobraćajnog znaka vozač je dužan da postupi po:
32.
33. Troškove kontrolnog tehničkog pregleda snosi:
34. Na četvorociklu nije dozvoljeno prevoziti dete mlađe od:
35. Vozilo mora biti opterećeno tako da:
36. Vozilo koje je isključeno iz saobraćaja:
37. Vozač mora isključiti motor kojim upravlja:
38. Uzimanje uzorka krvi, odnosno urina, radi utvrđivanja prisustva alkohola, odnosno psihoaktivnih supstanci u organizmu učesnika saobraćajne nezgode u kojoj ima poginulih odnosnopovređenih lica:
39. Motorno vozilo, kojim upravlja vozač koji ima probnu vozačku dozvolu, mora biti označeno posebnom oznakom "P", koja mora biti postavljena na vidnom mestu:
40. Svetlosni snop svetla za maglu motornih vozila mora da osvetli:
41. Prolaženje učesnika u saobraćaju pored drugog učesnika u saobraćaju koji dolazi iz suprotnog smera je:
42. Vozač koji je pod dejstvom alkolola, odnosno psihoaktivnih supstanci:
×