Test B11


1. Od saobraćajnog znaka prikazanog na slici se završava:
2. Kolovozna traka je na slici označena brojem:
3. Svetlosni znak na vozilu policije, prikazan na slici, označava:
4. U situaciji prikazanoj na slici:
5. Dopunska tabla prikazana na slici, postavlјena uz saobraćajni znak „Ograničenјe brzine“, označava:
6. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
7. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
8. Vozač vozila koji na raskrsnici skreće ulevo:
9. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
10. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
11. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
12. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
13. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
14. Postavljanje predmeta koji svojim oblikom, bojom, izgledom ili mestom postavljanja, podržavaju ili liče na saobraćajnu signalizaciju ili zaslepljuju učesnike u saobraćaju ili odvraćaju njihovu pažnju u meri koja može biti opasna za bezbednost saobraćaja, učesncima u saobraćaju:
15. U situaciji prikazanoj na slici, na motoputu:
16. U situaciji prikazanoj na slici neispravno motorno vozilo koje se vuče:
17. U situaciji prikazanoj na slici zaustavljeno vozilo:
18. U situaciji prikazanoj na slici:
19. U situaciji prikazanoj na slici:
20. U situaciji prikazanoj na slici vozač teretnog vozila:
21. U situaciji prikazanoj na slici (oba vozača zadržavaju pravac kretanja kroz raskrsnicu), vozaču crvenog vozila:
22. U situaciji prikazanoj na slici preticanje je dozvoljeno:
23. U situaciji prikazanoj na slici na autoputu:
24. U situaciji prikazanoj na slici kretanje vozila unazad:
25. Vozilo označeno brojem 1, u situaciji prikazanoj na slici, propisno se kreće:
26. Znak prikazan na slici označava:
27. Vozilo koje se upotrebljava prilikom izvođenja radova, odnosno drugih aktivnosti, na putu dok se ti radovi, odnosno aktivnosti, obavljaju na putu mora da ima:
28. Vozilo s prvenstvom prolaza:
29. Vozač koji pri skretanju preseca biciklističku traku:
30. Obilaženje vozač sme da vrši samo: (2 odgovora)
31. Vozač vozila koje skreće udesno:
32. Na putu u naselju sa najmanje dve saobraćajne trake za isti smer, vozač vozila čija je najveća konstruktivna brzina 45 km/h:
33. Vozač koji naiđe na predmet ili prepreku na putu koje ugrožavaju bezbednost saobraćaja koje nije u mogućnosti da ukloni:
34. Iz saobraćaja će biti isključeno vozilo kod koga: (Zaokružiti dva tačna odgovora) (2 odgovora)
35. Vozač koji je zatečen u činjenju prekršaja i koji izražava nameru za dalje činjenje prekršaja, odnosno koji je nastavio sa činjenjem tog prekršaja može biti zadržan najduže 24 sata:
36. Odstojanje na kome učesnik u saobraćaju može jasno videti kolovoz je:
37. Vozač je dužan da zaustavi vozilo, isključi motor, uključi sve pokazivače pravaca, postavi sigurnosni trougao na bezbednom rastojanju, obavesti policiju, i/ili službu hitne pomoći i preduzme raspoložive mere kako bi upozorio ostale učesnike u saobraćaju o postojanju nezgode:
38. Vozač motornog vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kg, kada upravlja vozilom u saobraćaju na putu:
39. Kazneni poeni izrečeni vozaču se brišu:
40. Vozač ne sme upravljati na način koji omnogućava: (Zaokružiti dva tačna odgovora) (2 odgovora)
41. Dubina gazećeg sloja na pneumaticima za zimsku upotrebu ne sme biti manja od:
42. U oznaci pneumatika 195/65 R 16 89 H indeks brzine je iskazan kodom:
×