Test B12


1. Motorno vozilo čija je najveća konstruktivna brzina 50 km/h i koje ima tri točka asimetrično raspoređena u odnosu na srednju podužnu ravan vozila i motor sa unutrašnjim sagorevanjem sa pogonom koji nije na benzin čija je radna zapremina 45 cm3, je:
2. Koje od navedenih uslova mora ispunјavati autoput: Broj potrebnih odgovora: 3 (3 odgovora)
3. Kada vozilo pod pratnјom, odnosno vozilo sa prvenstvom prolaza daje istovremeno i svetlosni znak upozorenјa (uzastopnim ili naizmeničnim palјenјem dugih svetala), vozač vozila koje se kreće neposredno ispred policijskog vozila koje daje te znake, dužan je da:
4. U situaciji prikazanoj na slici:
5. Dopunska tabla prikazana na slici označava:
6. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
7. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
8. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
9. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
10. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
11. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
12. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
13. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
14. Saobraćajni znakovi su: (Zaokruži tri tačna odgovora) (3 odgovora)
15. Postavljanje, uklanjanje i izmena značenja saobraćajne signalizacije kao i opreme puta, učesnicima u saobraćaju:
16. U situaciji prikazanoj na slici na autoputu:
17. U situaciji prikazanoj na slici neispravno motorno vozilo koje se vuče:
18. U situaciji prikazanoj na slici zaustavljeno vozilo:
19. U situaciji prikazanoj na slici parkiranje vozila na trotoaru:
20. U situaciji prikazanoj na slici:
21. U situaciji prikazanoj na slici:
22. U situaciji prikazanoj na slici, vozač putničkog vozila:
23. U situaciji prikazanoj na slici, vozaču putničkog vozila preticanje:
24. U situaciji prikazanoj na slici na motoputu:
25. U situaciji prikazanoj na slici kretanje vozila unazad:
26. Znak za obeležavanje kojim se vrši organizovani prevoz dece je označen brojem:
27. Vozilo koje prelazi propisane dimenzije, odnosno vozilo koje sa teretom prekoračuje dozvoljene dimenzije, mora da ima:
28. Vozila koja nakon skretanja ulevo nastavljaju kretanje pravo, i situaciji prikazanoj na slici, propisno se kreću putanjom označenom brojem: (2 odgovora)
29. Vozač je na javnom putu dužan da uključi sve pokazivače pravca na vozilu: (2 odgovora)
30. Vozač vozila koje se sa zemljanog puta uključuje na put sa savremenim kolovoznim zastorom:
31. Ako se površine koje nisu namenjene za saobraćaj vozila, objekti ili uređaji, nalaze na sredini puta sa jednosmernim saobraćajem mogu da se obilaze:
32. Kretanje vozilom unazad dozvoljeno je isključivo na kratkom delu puta:
33. Kada prilazi pešačkom prelazu, vozač:
34. Ako vozač vozila koje se ne kreće na putu na kojem kretanje tog vozila nije dozvoljeno, ne postupi po naredbi da bez odlaganja najkraćim putem napusti taj put:
35. Troškove premeštanja vozila koje je isključeno iz saobraćaja snosi:
36. Motorno vozilo namenjeno za vršenje rada, koje ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem sa pogonom na benzin, četiri točka, najveću efektivnu snagu 20 kW, čija je masa 580 kg i najveću konstruktivnu brzinu kretanja 50 km/h, je:
37. Lice koje se zatekne ili naiđe na mesto saobraćajne nezgode u kojoj ima povređenih lica: (Zaokružiti dva tačna odgovora) (2 odgovora)
38. Kada učestvuje u saobraćaju na putu, ne sme da ima alkohola u krvi vozač: (Zaokružiti dva tačna odgovora) (2 odgovora)
39. Vozač kome je izdata vozačka dozvola ne upravlja vozilom savesno i na propisan način ukoliko je:
40. U teretnom vozilu u prostoru za prevoz tereta:
41. Oprema za pružanje prve pomoći:
42. U oznaci pneumatika 195/65 R 16 89 H inedeks nosivosti je iskazan kodom:
×