Test B14


1. Motorno vozilo koje ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem sa pogonom na benzin, četiri točka, najveću efektivnu snagu 120 kW, čija je masa 2.000 kg i koje ima 10 mesta za sedenje uključujući i mesto za sedenje vozača, je:
2. Koje od navedenih uslova mora ispunјavati autoput? Broj potrebnih odgovora: 3 (3 odgovora)
3. Pešak je prikazan na slikama broj: (Zaokružiti dva tačna odgovora) (2 odgovora)
4. U situaciji prikazanoj na slici, kada policijski službenik daje svetlosni znak baterijskom lampom koja emituje postojano crveno svetlo mašući upravno na uzdužnu osu puta, dužni ste da:
5. Znak koji daje policijski službenik prikazan na slici označava:
6. Svetlosni saobraćajni znak prikazan na slici označava:
7. Oznaka prikazana na slici („Polјa za usmeravanјe saobraćaja“) označava:
8. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
9. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
10. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
11. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
12. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
13. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
14. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
15. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
16. Saobraćajni znakovi koji učesnike u saobraćaju upozoravaju na opasnost koja im preti na određenom mestu, odnosno delu puta i obaveštavaju o pridodi te opasnosti su:
17. U situaciji prikazanoj na slici:
18. U situaciji prikazanoj na slici odstojanje između vučnog i vučenog motornog vozila koje se vuče užetom mora da isnosi:
19. U situaciji prikazanoj na slici sigurnosni trougao:
20. U situaciji prikazanoj na slici parkiranje vozila je izvršeno na:
21. U situaciji prikazanoj na slici:
22. U situaciji prikazanoj na slici:
23. U situaciji prikazanoj na slici, vozaču vozila označenog brojem 2 preticanje:
24. U situaciji prikazanoj na slici, na putu sa tri saobraćajne trake po klizavom kolovozu, preticanje:
25. U situaciji prikazanoj na slici, preticanje sa desne strane:
26. U situaciji prikazanoj na slici:
27. U situaciji prikazanoj na slici vozač putničkog vozila:
28. U situaciji prikazanoj na slici vozaču crnog vozila:
29. Na vozilu koje je prinudno zaustavljeno na putu, žuto trepćuće ili rotaciono svetlo, kao upozorenje:
30. U situaciji prikazanoj na slici prvenstvo prolaza ima vozilo označeno brojem:
31. Na raskrsnici, na putu sa prvenstvom prolaza, preticanje vozila koje skreće ulevo:
32. Kretanje vozila unazad pri smanjenoj vidljivosti:
33. Na putu u naselju sa najmanje dve saobraćajne trake za isti smer, vozač vozila čija je najveća konstruktivna brzina 25 km/h:
34. U slučaju kada se značenje svetlosnog saobraćajnog znaka razlikuje od pravila saobraćaja vozač je dužan da postupi po:
35. Iz saobraćaja će biti isključeno vozilo: (Zaokruži dva tačna odgovora) (2 odgovora)
36. Policijski službenik će privremeno isključiti iz saobraćaja vozača koji: (Zaokruži dva tačna odgovora) (2 odgovora)
37. Na putu za saobraćaj vozila u oba smera sa tri saobraćajne trake, vozač:
38. Utvrđivanje da li je vozač u tolikoj meri umoran, bolestan ili je u takvom psihofizičkom stanju da bezbedno upravlja vozilom, vrši se:
39. Vozač kome je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilima kategorije B sme da upravlja u saobraćaju na putu: (Zaokružiti dva tačna odgovora) (2 odgovora)
40. Vozač kome je izdata vozačka dozvola ne upravlja vozilom savesno i na propisan način ukoliko je:
41. Prenosni aparat za gašenje početnih požara, sa važećim dokazom o ispravnosti u skladu sa preporukom proizvođača:
42. U oznaci pneumatika 180/60 R 14 82 T oznaka 14 označava:
×