Test B20


1. Radna mašina je prikazana na slici broj:
2. Parkiralište je na slici označeno brojem:
3. Svetlosni znak - jedno trepćuće ili rotaciono svetlo plave boje na vozilu sa prvenstvom prolaza koje se kreće po putu, znači obavezu za vozača koji vidi to svetlo da: (Zaokružiti dva tačna odgovora) (2 odgovora)
4. Naizmenično palјenјe dva okrugla crvena svetla, na semaforu prikazanom na slici, označava: (Zaokružiti tri tačna odgovora) (3 odgovora)
5. Svetlosni saobraćajni znak prikazan na slici označava:
6. Oznaka na kolovozu prikazana na slici označava:
7. Oznaka na kolovozu označena na slici služi za:
8. U situaciji prikazanoj na slici linija vodilјa je označena brojem:
9. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
10. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
11. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
12. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
13. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
14. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
15. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
16. U situaciji prikazanoj na slici:
17. U situaciji prikazanoj na slici:
18. U situaciji prikazanoj na slici vozilo vuče priključna vozila:
19. U situaciji prikazanoj na slici:
20. U situaciji prikazanoj na slici parkiranje:
21. U situaciji prikazanoj na slici, kada se zeleno i žuto vozilo ne kreću, vozač crvenog vozila koji zadržava pravac kretanja:
22. U situaciji prikazanoj na slici (oba vozača zadržavaju pravac kretanja kroz raskrsnicu), vozaču žutog vozila:
23. U situaciji prikazanoj na slici preticanje:
24. U situaciji prikazanoj na slici vozač vozila koje se pretiče:
25. U situaciji prikazanoj na slici:
26. U situaciji prikazanoj na slici krećete se na:
27. U situaciji prikazanoj na slici pravilno se kreće vozilo označeno brojem:
28. U situaciji prikazanoj na slici postupanje vozača vozila regulisano je: (Zaokružiti dva tačna odgovora) (2 odgovora)
29. Na vozila pod pratnjom, pod uslovom da ne ugrožavaju bezbednost drugih učesnika u saobraćaju, se ne primenjuju odredbe zakona o: (2 odgovora)
30. Ako se vozač nakon obilaženja zaustavljene kolone ne bi mogao bezbedno uključiti u saobraćajnu traku namenjenu za smer kojim se kreće, obilaženje:
31. Na putu za saobraćaj vozila u oba smera sa tri saobraćajne trake, vozač:
32. Bezbedno korišćenje sigurnosnog pojasa podrazumeva: (zaokružiti tri tačna odgovora) (3 odgovora)
33. Vozač i putnici moraju koristiti ugrađene sigurnosne pojaseve u vozilu:
34. Vozač koji naiđe na predmet ili prepreku na putu koje ugrožavaju bezbednost saobraćaja i koje može da ukloni:
35. Ako se vozač pojavi na mestu sa kojeg se uklanja nepropisno parkirano vozilo:
36. Iz saobraćaja će biti isključeno vozilo: (Zaokruži dva tačna odgovora) (2 odgovora)
37. Vozaču koji parkira vozilo na pešačkom prelazu, zaštitna mera zabrane upravlja vozilom:
38. Vozač kome je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilima kategorije B sme da upravlja u saobraćaju na putu: (Zaokružiti dva tačna odgovora) (2 odgovora)
39. Prilikom upravljanja vozilom na putu vozač je dužan da:
40. Kretanje po putu vozila, odnosno skupa vozila, je vanredni prevoz ako ukupna masa vozila, odnosno skupa vozila, prelazi:
41. Pneumatik na rezervnom točku mora biti:
42. Oprema za pružanje prve pomoći veličine "B" mora postojati:
×