Test B23


1. Biciklistička staza je:
2. Oznaka prikazana na slici služi za označavanјe:
3. Vozaču koji ima probnu vozačku dozvolu, za vreme upravlјanјa motornim vozilom:
4. Više uzastopnih kratkih zvižduka pištalјkom koji su dati od strane policijskog službenika znače:
5. Svetlosni saobraćajni znak − žuta trepćuća strelica, prikazan na slici, označava:
6. Oznaka prikazana na slici označava:
7. U situaciji prikazanoj na slici, saobraćajna traka sa izmenlјivim smerom kretanјa na kojoj je saobraćaj regulisan semaforima je označena brojem:
8. Dopunska tabla prikazana na slici, postavlјena uz saobraćajni znak „Put sa prvenstvom prolaza“, označava:
9. U situaciji prikazanoj na slici dopunska tabla je sastavni deo:
10. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
11. Saobraćajni znak prikazan na slici označava:
12. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
13. U situaciji prikazanoj na slici, na putu van naselja, pravilno se kreće vozilo označeno brojem:
14. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
15. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
16. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
17. U situaciji prikazanoj na slici vozilo policije se:
18. U situaciji prikazanoj na slici dužni ste da:
19. U situaciji prikazanoj na slici, vođenje životinje iz vozila u saobraćaju na putu:
20. Na mestu prikazanom na slici, između dva parkirana vozila, parkiranje:
21. U situaciji prikazanoj na slici vozilo:
22. U situaciji prikazanoj na slici ukoliko želite da nastavite kretanje:
23. U situaciji prikazanoj na slici dužni ste da se krećete brzinom:
24. U situaciji prikazanoj na slici preticanje:
25. U situaciji prikazanoj na slici:
26. U situaciji prikazanoj na slici bezbedno postupanje je da:
27. U situaciji prikazanoj na slici skretanje ulevo je dozvoljeno iz saobraćajne trake označene brojem:
28. U situaciji prikazanoj na slici, prilikom približavanja raskrsnici:
29. U situaciji prikazanoj na slici:
30. Uređaji za davanje posebnih zvučnih i svetlosnih znakova vozila sa prvenstom prolaza:
31. U situaciji prikazanoj na slici vozač vozila crvene boje će postupati po:
32. Kada je na putu sa po jednom saobraćajnom trakom po smeru preticanje ili obilaženje nije dozvoljeno: (2 odgovora)
33. Na putu za saobraćaj vozila u jednom smeru, vozač:
34. U motornom vozilu na prednjem sedištu ne sme da se prevozi: (2 odgovora)
35. Ako vozač vozila, koje je isključeno iz saobraćaja, policijskom službeniku ne preda registarske tablice:
36. Da li je vozač dužan da bez odlaganja postupi po nalogu ovlašćenog lica i omogući merenja osovinskog opterećenja, odnosno ukupne mase vozila?
37. Ako vozilo koje je isključeno iz saobraćaja, ometa nesmetano i bezbedno odvijanje saobraćaja policijski službenik može:
38. Iz saobraćaja će biti isključeno vozilo: (Zaokružiti dva tačna odgovora) (2 odgovora)
39. U situaciji prikazanoj na slici, kada je krajnjom desnom saobraćajnom trakom onemogućen saobraćaj
40. Kretanje po putu vozila, odnosno skupa vozila, koji sa teretom premašuju najveće dozvoljene dimenzije (dužina, širina i visina) propisane tehničkim normativima za pojedine vrste vozila je:
41. Najmanje dozvoljena dubina "šare" gazećeg sloja pneumatika teretnog vozila, kada ne postoji TWI oznaka iznosi:
42. Pneumatik na rezervnom točku, koji nije privremeni rezervni točak, u odnosu na pneumatike koji su postavljeni na točkove vozila, mora biti: (2 odgovora)
×