IZABRANA PITANJA 1


1. Označiti neophodne uslove koji moraju biti istovremeno ispunjeni da bi se smatralo da je vozilo zaustavljeno: (Zaokružiti tri tačna odgovora) (3 odgovora)
2. Koji od nabrojanih uslova moraju biti istovremeno ispunjeni da bi se smatralo da je na putu kolona vozila: (Zaokružiti tri tačna odgovora) (3 odgovora)
3. Prostor bez sedišta sa dostupnim elementima za montažu sedišta u vozilu predstavlja:
4. Nezgoda u kojoj je porušena dvorišna ograda pri izletanju vozila sa puta:
5. Motorno vozilo čija je najveća konstruktivna brzina 40 km/h i koje ima dva točka i motor sa unutrašnjim sagorevanjem sa pogonom na benzin, čija je radna zapremina 45 cm3, a najveća efektivna snaga 5 kW, je:
6. Kontrolnom zdravstvenom pregledu mora se podvrgnuti vozač:
7. Vozač kome je izdata vozačka dozvola ne upravlja vozilom savesno i na propisan način ukoliko je:
8. Vozač kome je izdata vozačka dozvola ne upravlja vozilom savesno i na propisan način ukoliko je:
9. Vozač kome je izdata vozačka dozvola ne upravlja vozilom savesno i na propisan način ukoliko je:
10. Kandidat za vozača za vreme praktične obuke kod sebe mora imati i staviti na uvid: (Zaokružiti tri tačna odgovora) (3 odgovora)
11. Utvrđivanje da li je vozač u tolikoj meri umoran, bolestan ili je u takvom psihofizičkom stanju da nije sposoban da bezbedno upravlja vozilom, vrši se:
12. Vozač vozila na slici:
13. Redovnom godišnjem tehničkom pregledu vozilo se podvrgava:
14. Motorno, odnosno priključno vozilo, može biti opterećeno tako da ukupna masa motornog, odnosno priključnog vozila, ne prelazi vrednost:
15. Vozilo mora biti opterećeno tako da:
16. Uređaj za čišćenje glavnih farova:
17. Oznaka spornih vozila mora biti postavljena na : (zaokruži dva tačna odgovora) (2 odgovora)
18. Ispravan sistem za upozoravanje na neispravnost opreme za regulisanje aero zagađenja (OBD) mora postojati:
19. Branici na motornim vozilima, koji su najistureniji delovi vozila, moraju biti ugrađeni i izvedeni najmanje na prednjoj strani:
20. Brave na vratima vozila, koja su prvi put registrovana nakon 1. januara 1987. godine, moraju biti:
21. Pneumatici na istoj osovini moraju biti jednaki po: (Zaokružiti tri tačna odgovora) (3 odgovora)
22. Postojanje rezervnog točka u vozilu:
23. U saobraćaju na putu nije dozvoljeno da se vozilo optereti: (Zaokružiti dva tačna odgovora) (2 odgovora)
24. U saobraćaju na putu:
25. Da li teret na vozilu sme da pređe naijistureniju tačku na zadnjoj strani vozila za više od 1/6 svoje dužine, sa tim da teret preostalim delom dužinw mora biti oslonjen na tovarni prostor ?
26. Kretanje po putu vozila, odnosno skupa vozila, je vanredni prevoz ako ukupna masa vozila, odnosno skupa vozila, prelazi:
27. Da bi se lica prevozila na spoljnim delovima vozila i priključnog vozila moraju biti istovremeno ispunjeni sledeći uslovi: (Zaokružiti dva tačna odgovora) (2 odgovora)
28. U situaciji prikazanoj na slici postupanje vozača vozila:
29. U situaciji prikazanoj na slici postupanje vozača, u pogledu smera kretanja regulisano je:
30. Na raskrsnici prikazanoj na slici postupanje vozača regulisano je:
31. U situaciji prikazanoj na slici postupanje vozača regulisano je: (Zaokružiti dva tačna odgovora) (2 odgovora)
32. U situaciji prikazanoj na slici:
33. U situaciji prikazanoj na slici vozač vozila označenog brojem 1:
34. U situaciji prikazanoj na slici, na putu u naselju, pravilno se kreće vozilo označeno brojem:
35. U situaciji prikazanoj na slici, na putu u naselju, vozač vozila koje se kreće ispred Vas i sprečava Vaše brže kretanje:
36. Na putu u naselju sa najmanje dve saobraćajne trake za isti smer, vozač teretnog vozila čija je najveća dozvoljena masa 2.500 kg:
37. Na putu za saobraćaj vozila u oba smera sa najmanje četiri saobraćajne trake, vozač:
38. Na putu za saobraćaj vozila u oba smera sa tri saobraćajne trake, vozač:
39. U situaciji prikazanoj na slici, kada je krajnjom desnom saobraćajnom trakom onemogućen saobraćaj:
40. Vozač vozila koje skreće udesno:
41. U situaciji prikazanoj na slici:
42. U situaciji prikazanoj na slici, vozaču putničkog vozila, preticanje:
43. U situaciji prikazanoj na slici:
44. U situaciji prikazanoj na slici, ako se vozač žutog vozila uverio da može izvršiti preticanje bez ugrožavanja i ometanja saobraćaja iz suprotnog smera, odnosno da može bez ometanja ući između svih vozila koje pretiče, dozvoljeno mu je preticanje:
45. U situaciji prikazanoj na slici preticanje:
46. U situaciji prikazanoj na slici, na putu van naselja, vozaču crvenog vozila preticanje vozila u levoj saobraćajnoj traci:
47. Na putu koji je prekriven snegom preticanje:
48. Obilaženje saobraćajnom trakom namenjenom za kretanje vozila iz suprotnog smera, pri čemu se prelazi preko neisprekidane uzdužne linije, je dozvoljeno:
49. Vozač putničkog vozila prikazanog na slici dužan je da se kreće brzinom koja nije veća od:
50. Vozač vozila koji na raskrsnici skreće ulevo:
51. U situaciji prikazanoj na slici:
52. U situaciji prikazanoj na slici:
53. U situaciji prikazanoj na slici vozači vozila:
54. Vozač ne sme da zaustavi ili parkira vozilo na delu puta gde bi širina slobodnog prolaza od zaustavljenog ili parkiranog vozila do prepreke na putu bila manja od:
55. Vozač sme da zaustavi ili parkira vozilo ispred i iza oznake na kolovozu kojom je stajalište vozila javnog saobraćaja označeno, na udaljenosti većoj od:
56. U situaciji prikazanoj na slici parkiranje vozila:
57. U situaciji prikazanoj na slici vučenje vozila koje je u voznom stanju:
58. Krutom vezom nije dozvoljeno da se vuče motorno vozilo: (Zaokružiti dva tačna odgovora) (2 odgovora)
59. Na vozilu koje je zaustavljeno ili parkirano na kolovozu, noću i u uslovima smanjene vidljivosti, na delu puta gde je ulično osvetljenje takvo da je vozilo dovoljno vidljivo, na za to posebno obeleženom mestu:
60. U situaciji prikazanoj na slici, na raskrsnici na kojoj saobracaj reguliše policijski službenik:
61. Na autoputu sa više saobraćajnih traka namenjenih kretanju vozila u jednom smeru, vozač motornog vozila:
62. Vozač koji je zbog neispravnosti na vozilu ili iz drugih razloga, prinuđen da zaustavi vozilo na autoputu:
63. Vozila koja vrše pratnju vozila pod pratnjom:
64. Vozilo pod pratnjom:
65. U situaciji prikazanoj na slici prvenstvo prolaza ima vozilo označeno brojem:
66. Kada policijsko vozilo sa prvenstvom prolaza daje istovremeno i svetlosni znak upozorenja (uzastopno ili naizmenično uključivanje dugih svetala), vozač vozila koje se kreće neposredno ispred policijskog vozila koje daje te znake mora:
67. U situaciji prikazanoj na slici:
68. Na vozilu koje je prinudno zaustavljeno na putu, žuto trepćuće ili rotaciono svetlo, kao upozorenje:
69. Brzina kretanja vozila van naselja, na delu puta ili ulice u neposrednoj blizini škole („Zona škole“), je ograničena do:
70. Vozač mora isključiti motor vozila kojim upravlja:
71. Policijski službenik će privremeno isključiti iz saobraćaja vozača koji: (Zaokružiti dva tačna odgovora) (2 odgovora)
72. Vozač može zahtevati da se izvrši analiza krvi, odnosno krvi i urina ili drugih telesnih materija, u odgovarajućoj ustanovi, o sopstvenom trošku:
73. Nadležnom organu za prekršaje biće doveden vozač: (Zaokružiti dva tačna odgovora) (2 odgovora)
74. Iz saobraćaja će biti isključeno vozilo: (Zaokružiti dva tačna odgovora) (2 odgovora)
75. Iz saobraćaja će biti isključeno vozilo: (Zaokružiti dva tačna odgovora) (2 odgovora)
76. Iz saobraćaja će biti isključeno vozilo: (Zaokružiti dva tačna odgovora) (2 odgovora)
77. Vanredni tehnički pregled vozila, koje je isključeno iz saobraćaja zbog tehničke neispravnosti utvrđene na kontrolnom tehničkom pregledu se:
78. Ako se vozač pojavi na mestu sa kojeg se uklanja nepropisno parkirano vozilo:
×