IZABRANA PITANJA 1


1. Označiti neophodne uslove koji moraju biti istovremeno ispunjeni da bi se smatralo da je vozilo zaustavljeno: (Zaokružiti tri tačna odgovora) (3 odgovora)
2. Koji od nabrojanih uslova moraju biti istovremeno ispunjeni da bi se smatralo da je na putu kolona vozila: (Zaokružiti tri tačna odgovora) (3 odgovora)
3. Prostor bez sedišta sa dostupnim elementima za montažu sedišta u vozilu predstavlja:
4. Nezgoda u kojoj je porušena dvorišna ograda pri izletanju vozila sa puta:
5. Motorno vozilo čija je najveća konstruktivna brzina 40 km/h i koje ima dva točka i motor sa unutrašnjim sagorevanjem sa pogonom na benzin, čija je radna zapremina 45 cm3, a najveća efektivna snaga 5 kW, je:
6. Kontrolnom zdravstvenom pregledu mora se podvrgnuti vozač:
7. Vozač kome je izdata vozačka dozvola ne upravlja vozilom savesno i na propisan način ukoliko je:
8. Vozač kome je izdata vozačka dozvola ne upravlja vozilom savesno i na propisan način ukoliko je:
9. Vozač kome je izdata vozačka dozvola ne upravlja vozilom savesno i na propisan način ukoliko je:
10. Kandidat za vozača za vreme praktične obuke kod sebe mora imati i staviti na uvid: (Zaokružiti tri tačna odgovora) (3 odgovora)
11. Utvrđivanje da li je vozač u tolikoj meri umoran, bolestan ili je u takvom psihofizičkom stanju da nije sposoban da bezbedno upravlja vozilom, vrši se:
12. Vozač vozila na slici:
13. Redovnom godišnjem tehničkom pregledu vozilo se podvrgava:
14. Motorno, odnosno priključno vozilo, može biti opterećeno tako da ukupna masa motornog, odnosno priključnog vozila, ne prelazi vrednost:
15. Vozilo mora biti opterećeno tako da:
16. Uređaj za čišćenje glavnih farova:
17. Oznaka spornih vozila mora biti postavljena na : (zaokruži dva tačna odgovora) (2 odgovora)
18. Ispravan sistem za upozoravanje na neispravnost opreme za regulisanje aero zagađenja (OBD) mora postojati:
19. Branici na motornim vozilima, koji su najistureniji delovi vozila, moraju biti ugrađeni i izvedeni najmanje na prednjoj strani:
20. Brave na vratima vozila, koja su prvi put registrovana nakon 1. januara 1987. godine, moraju biti:
21. Pneumatici na istoj osovini moraju biti jednaki po: (Zaokružiti tri tačna odgovora) (3 odgovora)
22. Postojanje rezervnog točka u vozilu:
23. U saobraćaju na putu nije dozvoljeno da se vozilo optereti: (Zaokružiti dva tačna odgovora) (2 odgovora)
24. U saobraćaju na putu:
25. Da li teret na vozilu sme da pređe naijistureniju tačku na zadnjoj strani vozila za više od 1/6 svoje dužine, sa tim da teret preostalim delom dužinw mora biti oslonjen na tovarni prostor ?
26. Kretanje po putu vozila, odnosno skupa vozila, je vanredni prevoz ako ukupna masa vozila, odnosno skupa vozila, prelazi:
27. Da bi se lica prevozila na spoljnim delovima vozila i priključnog vozila moraju biti istovremeno ispunjeni sledeći uslovi: (Zaokružiti dva tačna odgovora) (2 odgovora)
×